Els agents que intervenen a la gestió de l’aigua, en l’àmbit servit per EMATSA, són:

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
www.aca-web.gencat.cat

Depèn del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i té la competència en l’àmbit de les conques de l’Ebre, del Francolí i del Gaià, que són les que aporten els recursos que abasten l’Àrea Metropolitana de Tarragona i municipis adjacents, la planificació hidrològica i l’administració i el control dels aprofitaments que proporcionen els recursos hídrics a les entitats subministradores, entre elles EMATSA.

Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)
www.ccaait.com

Ens amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre format per:

  • Generalitat de Catalunya
  • Ajuntaments i indústries de la província de Tarragona
  • Representants de les dues Comunitats de Regants del Delta de l’Ebre.

EMATSA
L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, S.A. té encomanada la missió de fer arribar als ciutadans aigua potable, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, en les òptimes condicions sanitàries i de pressió establertes per la legislació. Capta els recursos que l’Agència Catalana de l’Aigua posa a la seva disposició, juntament amb els cabals d’aigua potable aportats pel CAT.