Logotip Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Agencia Estatal de Investigación

Logotip Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional 'Una manera de hacer Europa'

DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES ÒPTICS DE MEDICIÓ MICRO I/O NANOESTRUCTURATS PER A LA DETENCIÓ PRECOÇ DE BIOFILMS A LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA

L’OPLITE es un projecte d’investigació amb l’objectiu de treballar en el desenvolupament d’un sensor òptic per a la detecció avançada de la formació de biofilms a les xarxes de distribució d’aigua, ja sigui potable, regenerada o destinada a usos no potables. El projecte, designat amb el codi RTC-2016-5766-2,  es pot dur a terme gràcies al finançament del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad per promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat. Els integrants del projecte són, a més d’Ematsa, Aigües de Sabadell, el Grup de Transductors Químics de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona – Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM) -organisme integrat al CSIC-, el Grup de Microbiologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El projecte s’ha iniciat el 2016 amb l’estudi dels diferents materials possibles per a la fabricació dels components del sistema òptic. S’han realitzat els assaigs de migració de compostos amb la finalitat de garantir que no s’alliberen a l’aigua elements no desitjats. També se seleccionarà quina és la tecnologia òptica més idònia per a obtenir la màxima informació qualitativa i quantitativa dels processos biològics que poden succeir a les xarxes.

Altres fases del projecte consistiran en la validació experimental de la sonda òptica, tant a nivell de laboratori com en xarxes reals, i en la implementació final del sistema de mesura a les explotacions d’aigua potable i regenerada.

Es preveu que el projecte aconsegueixi assolir els seus objectius, fet que pot suposar un salt molt important en el control de l’estat de qualitat de les xarxes de distribució de cara a poder preveure la seva evolució de manera senzilla i viable econòmicament.

Formació de biofilm en canonades

 

 

Esquema d'instalació