FOMENTEM LA INNOVACIÓ COM A FACTOR DIFERENCIADOR

A Agbar aigua, grup del qual formem part, tenim com a filosofia empresarial una decidida aposta per la millora contínua dels processos, l’excel·lència en la qualitat, la innovació tecnològica i l’adaptació de les noves tecnologies a la societat a la qual servim.

La innovació es duu a terme mitjançant una xarxa d’investigadors organitzats a través de comitès on es proposen nous serveis i productes que s’adapten a diferents contextos i necessitats en funció dels nostres clients: el Comitè d’Innovació, responsable de coordinar l’estratègia del grup per a la R+D+I i el Comitè Tècnic d’Agbar Aigua, l’òrgan interlocutor que dinamitza i coordina els projectes de R+D+I de la unitat de negoci d’Agbar aigua. A més a més, comptem amb les comissions tècniques, que s’encarreguen de realitzar el seguiment de les actuacions d’Agbar aigua.

Agbar aigua participa activament en projectes internacionals amb l’objectiu de desenvolupar noves tecnologies de millora i fomentar les relacions vinculades a la R+D+I.

Des de 2006, formem part de R+i Alliance (www.ri-alliance.com), una companyia que aprofita les sinergies i compatibilitats entre les empreses que la formen, desenvlupant de forma conjunta projectes i iniciatives de R+D+I.

R+i Alliance està formada per cinc empreses de reconegut prestigi internacional en el sector del cicle integral de l’aigua: Suez Environnement (França), Lyonnaise des Eaux (França), United Water (E.U.A.), Northumbrian Water (Regne Unit) i el Grup Agbar. La seva missió és seleccionar, finançar i coordinar l’execució de projectes de recerca i innovació d’interès comú per a les companyies membres, sempre amb l’objectiu d’unir esforços i compartir objectius comuns en matèria de R+D+I en l’àmbit del cicle integral de l’aigua.

Des de l’Àrea de Gestió del Coneixement fomentem la creació, l’intercanvi i l’ús del coneixement rellevant, establint els canals de difusió necessaris d’intercanvi entre els usuaris del grup i els seus sectors.

  • El Portal R+D+I és una plataforma interna per a la gestió de la R+D+I que ofereix serveis as responsables dels projectes coordinados de la R+D+I corporatius i, en general, a tots els usuaris del portal.
  • L’informe d’activitats R+D+I (descarrega l’informe) resumeix les activitats que s’han dut a terme en les empreses del grup.
  • La Direcció de R+D+I d’Agbar aigua presenta cada any projectes de R+D+I en la Setmana Agbar de la Innovació per presentar els resultats dels projectes més rellevants de l’any. És un fòrum de trobada entre l’administració, les empreses i el món científic que contribueix a reforçar la importància de la innovació al nostre sector.

Les empreses d’Agbar aigua participem activament en les principals associacions nacionals i internacionals relacionades amb la gestió del cicle urbà de l’aigua. Agbar va ser fundadora de l’AEAS, Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (http://www.aeas.es/), l’associació espanyola d’empreses que es dediquen als diferents aspectes relatius al cicle integral de l’aigua. D’una altra banda, EMATSA és membre de l’ASAC, Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya, i de la Cambra de Comerç de Tarragona.

Igualment, formem part de les principals organitzacions internacionals:

EUREAU, European Union of National Associations of Water Suppliers and Waste Water Services, la unió europea de les associacions nacionals de proveïdors d’aigua i de serveis de sanejament (http://www.eureau.org/).

IWA, International Water Association (http://www.iwahq.org/), una xarxa global de professionals, des d’investigadors fins a tècnics, de totes les facetes del cicle de l’aigua.

AQUAFED, The International Federation of Private Water Operators (http://www.aquafed.org/), una associació creada per connectar les organitzacions internacionals amb els proveïdors del sector privat de serveis d’aigua i sanejament.

WSSTP, Water Supply and Sanitation Technology Platform que apropa i troba posicions comunes entre la indústria, els organismes d’investigació, les institucions financeres, l’Administració i els usuaris finals involucrats en el subministrament de l’aigua i el sanejament a Europa.

EMATSA disposa d’un laboratori de Control Tècnic Sanitari Global de l’aigua amb la finalitat de garantir la màxima qualitat sanitària, tant de l’aigua que recull com de la seva distribució. Així, doncs, queda demostrada la gran experiència de l’empresa, tant a l’àrea de l’abastament públic, com a la de medi ambient.

Des d’aquí, es controlen les aigües potables, subterrànies, superficials i també els abocaments, ja siguin d’aigües residuals, urbanes o industrials, així com els residus sòlids.

 

Per dur a terme aquesta tasca, EMATSA disposa del “Sistema de Gestió de la Informació del Laboratori” (LIMS), una eina informàtica de recolzament del Sistema d’Assesorament de la Qualitat.

També, es fa el seguiment i control d’abocaments d’aigües industrials i el control de la xarxa de clavegueram municipal. L’objectiu d’aquest programa és informar els industrials i donar compliment a l’Ordenança Municipal de Medi Ambient per garantir el procés de l’EDAR amb retorn al medi natural del seu efluent.

Aquestes actuacions que consten de visita tècnica i enviament d’informe tècnic a l’interessat, abasten gran quantitat d’establiments. Pel que fa referència al control de la xarxa de clavegueram municipal, el seu objectiu és el mostreig i caracterització de l’efluent residual en els col·lectors.

Per dur a terme aquest programa els tècnics estan dotats d’un laboratori mòbil, una eina tecnològica de primer ordre, capaç d’operar amb agilitat en el mateix punt d’origen de l’abocament.

Globalment, el camp d’actuació del nostre laboratori comprèn diverses activitats, com el control de qualitat del propi abastament. Entre d’altres, trobem: anàlitiques d’aigües de bany, d’aigües envasades i d’aigües de pous, analítiques de piscines d’ús public, control d’abocaments, presa de mostres i un llarg etcètera.

Actualment, el laboratori d’EMATSA disposa de diversos reconeixements, homologacions i acreditacions que denoten el rigor i prestigi que ha aconseguit amb la seva tasca.

La voluntat d’implantar un sistema de gestió de qualitat al Laboratori d’EMATSA ha fet que des de l’any 1998 aquest sigui un laboratori acreditat per l’ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). Inicialment, ho ha estat segons la Norma EN 45001 i, posteriorment, segons la UNE -ISO17025, que la va substituir, amb número d’expedient 142/LE354. L’acreditació, d’acord amb aquesta norma, confirma la competència tècnica del Laboratori i garanteix la fiabilitat en els resultats dels assaigs i calibracions que es duen a terme, així com la presa de mostres i tota la resta de tasques que es desenvolupen. Els informes d’assaig emesos pel Laboratori inclouen paràmetres que es troben a l’abast d’acreditació d’ENAC i, a més a més, la marca acreditativa de l’entitat.