05 Oct2021

RIU CLAR: Nova canonada de transport al polígon Riu Clar

Instal·lació d’una nova canonada de transport de fosa dúctil de diàmetre 400mm des del polígon industrial Riu Clar fins la connexió a la xarxa en alta existent als barris de Ponent, la qual es troba dividida en diverses fases.

Aquesta  inversió contempla la fase nº1, que inclou el tram des del carrer del Granit al polígon industrial Riu Clar fins als carrers E i A del polígon industrial PP9 / La Floresta.

La durada prevista de les obres és de 3 mesos.

 

RIU CLAR: Nueva tubería de transporte en el polígono Riu Clar

Instalación de una nueva tubería de transporte de fundición dúctil de diámetro 400mm desde el polígono industrial Riu Clar hasta la conexión a la red en alta existente en los barrios de Ponent, la que se encuentra dividida en varias fases.

Esta inversión contempla la fase nº1, que incluye el tramo desde la calle del Granit en el polígono industrial Riu Clar hasta las calles E y A del polígono industrial PP9 / La Floresta.

La duración prevista de las obras es de 3 meses.

Plànol de la zona de les obres d'instal·lació de la nova canonada