13 Mar2020

COMUNICAT – Ematsa adopta mesures addicionals per garantir el subministrament d’aigua

Davant l’estat d’alerta per la propagació del Covid-19 i conscients de la inquietud que pot generar entre la població que pugui afectar a un bé bàsic com és l’aigua, Ematsa desitja manifestar que el subministrament a Tarragona, La Canonja, Els Pallaresos i El Catllar està plenament assegurat amb totes les garanties.

La qualitat i la seguretat de l’aigua potable està garantida en tot moment. Els actuals processos de tractament i distribució, així com els controls de qualitat realitzats pel laboratori, garanteixen la innocuïtat de l’aigua subministrada, no veient-se aquesta afectada per l’actual situació.

Ematsa, en coordinació amb les autoritats sanitàries i municipals i en conformitat amb les seves orientacions, ha implementat una sèrie de mesures preventives encaminades a protegir la seguretat sanitària de tot el seu personal, així com a assegurar el normal funcionament de les instal·lacions on opera, siguin plantes de depuració, potabilització o subministrament.

Així mateix, Ematsa ha adoptat les decisions necessàries per a disposar, en temps i termini, del material necessari i suficient per assegurar la qualitat del subministrament amb totes les garanties que habitualment són aplicades. Per a més concreció i transparència, i tenint en compte que hi ha determinades operacions que requereixen assistència presencial, Ematsa desitja fer públiques les següents decisions adoptades:

– Creació d’equips independents de treball operatiu en les àrees de manteniment de xarxa d’aigua, clavegueram i depuració, atès que les característiques de l’activitat requereixen una tasca presencial que impossibilita el teletreball.

– L’equip del laboratori ha establert un sistema de torns especial que permet seguir assegurant la bona qualitat de l’aigua subministrada.

– Aquests equips de treball operatiu funcionaran de forma independent, a efectes d’evitar qualsevol risc de contagi i, en cas que es detectés en algun d’ells, haver d’establir un període de quarantena.

– La segregació d’aquests equips de treball implica així mateix la supressió de qualsevol contacte directe o indirecte, tant en instal·lacions com vestidors.

– S’ha suspès l’atenció al client presencial, posant a disposició canals telemàtics per fer les gestions.

– S’ha habilitat la situació de teletreball per a tot aquell personal que realitza tasques administratives i que no requereixen una atenció presencial.

– S’estan optimitzant i extremant les mesures d’higiene personal.

– Donades les característiques de l’activitat quotidiana del cicle integral de l’aigua, les instruccions de treball a les empreses contractistes es faciliten bàsicament de forma telefònica o telemàtica, sense caràcter presencial.

– Per a garantir la innocuïtat de les operacions, s’han cancel·lat totes les visites a les instal·lacions, excepte en activitats essencials com és el transport de materials necessaris per assegurar la salubritat l’aigua i el normal funcionament de les instal·lacions.

– Davant els riscos d’eventual desabastament de productes o components a causa del caràcter global d’aquesta crisi, Ematsa ha procedit, amb la col·laboració de les empreses subministradores, a fer un aprovisionament de material necessari per assegurar durant els propers mesos la continuïtat del subministrament amb les garanties habituals.

Ematsa està en tot moment en comunicació amb les autoritats sanitàries davant la situació actual i ha aplicat els protocols de prevenció dictats per les autoritats entre la seva plantilla a totes les instal·lacions. Les mesures preventives (sanitàries, teletreball, torns rotatoris, …) estan orientades a protegir la salut del personal. En tot moment, des de la companyia s’ha compartit amb tota la plantilla detallada informació tant de la situació a l’empresa com en l’entorn.

De la mateixa manera, amb l’objecte de protegir la salut del seu personal, la dels seus clients i garantir la continuïtat del servei amb mitjans alternatius, Ematsa recorda que té a la seva disposició els següents canals d’atenció no presencial on podrà realitzar totes les seves gestions:

Web: www.ematsa.cat

Atenció al Client: 900 550 555

Avaries 24h: 900 203 329