Política de protecció de dades de clients i usuaris dels serveis de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA)

Quina finalitat té aquesta Política de Protecció de Dades Personals?

Aquesta política de privacitat té per objecte donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals dels nostres clients i d’aquelles persones que es posen en contacte amb l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en endavant, EMATSA). En aquest sentit, la present política resulta aplicable a:

 • Persones que mantenen un contracte amb EMATSA per a la prestació d’algun servei.
 • Persones que contacten amb EMATSA per realitzar gestions pre-contractuals (sol·licitar una alta, sol·licitar un canvi de titularitat, o una subrogació o una nova escomesa a un nou punt de subministrament).
 • Persones que contacten amb EMATSA per informar incidències del servei, realitzar consultes, formular queixes o reclamacions de qualsevol tipus, sense mantenir una relació contractual amb aquesta entitat (per exemple, fer una consulta sobre condicions generals del servei, notificar una fuita a la via pública, comunicar una avaria, denunciar fraus dels que tinguin coneixement, etc.).
 • Finalment, també fa referència a aquelles persones, tercers diferents del client les dades del qual figuren en un expedient de contracte per haver estat informades pel propi client o pel mateix interessat, com, per exemple, autoritzats pel titular per realitzar gestions en el contracte, com a contacte per a notificacions, com inquilins de l’immoble, o aquells que les seves dades de cobrament estan indicades en el contracte per al pagament de rebuts.

Qui és el responsable de les dades que facilita?

El responsable del tractament de les seves dades personals és l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA, amb domicili a la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n, de Tarragona (43007) i NIF núm. A43049956.

Quines categories de dades tracta EMATSA?

EMATSA tractarà les següents categories de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives i de contacte

Nom, cognoms, DNI, telèfon fix o mòbil, correu electrònic, adreça, àudios de veu, documents acreditatius de la identitat, documents acreditatius d’apoderament, protocols notarials, càrrec, empresa i dades de contacte professional. Algunes dades acreditatives només seran necessaris per dur a terme gestions específiques.

Signatura: Signatura ològrafa, signatura OTP o signatura biomètrica (en el cas que es disposi d’aquest sistema de recollida de signatura).

Informació sobre l’immoble per al qual es gestiona o es pretén gestionar un contracte d’aigua i / o clavegueram i / o depuració: adreça del punt de subministrament, referència cadastral, nota registral, document notarial.

 • Dades econòmiques i de facturació

Dades bancàries facilitades pel client o per persona autoritzada, número de factura, import de factures i deute.

 • Dades de consum i dades tècniques del servei contractat.

Lectures de consum, dades de la telemesura, incloses dades històriques de consum, número de comptador, tipus de consum.  Malgrat que no sempre permetran la identificació de l’usuari, aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació el servei.

 • Diferents dades facilitades voluntàriament per vostè al posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu(efectuar una reclamació, per comunicar una emergència, per fer consultes, o altres circumstàncies que ens exposi voluntàriament).

Aquesta informació és necessària per poder gestionar i atendre la petició que realitza.

 • Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a EMATSA i que quedaran integrades en l’expedient de contracte. 

Aquestes dades s’utilitzen per a la correcta prestació el servei. (Exemple: dades de contacte d’un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzats pel client per a realitzar gestions en nom seu relacionades amb el seu contracte). En el cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, qui els facilita garanteix que ha informat a aquest tercer d’aquesta Política de privacitat i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a EMATSA amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 • Dades relacionades amb la navegació que es realitza per la pàgina web corporativa de EMATSA

Visitar la pàgina web d’EMATSA i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que realitza (que no sempre ens permetrà identificar a l’usuari) a través de cookies instal·lades en el seu equip. Si us plau, consulti més detalls sobre aquesta matèria en la nostra Política de Cookies. La web té la seva pròpia Política de Privacitat de la Web que pot consultar en el següent enllaç: Avís legal.

 • Dades facilitades per l’usuari en realitzar gestions i tràmits a través de l’Oficina Virtual – Ematsa Online.

Les persones usuàries del servei podrà registrar-se en l’Oficina Virtual – Ematsa Online i realitzar els tràmits i les gestions habilitats. Per a donar-se d’alta en l’Oficina virtual el client ha d’acceptar les seves condicions d’ús (consulti les Condicions d’ús de l’Oficina Virtual – Ematsa Online)

Tràmits efectuats per un tercer o en nom d’una empresa i per Administradors de Finques.

Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comportin un tractament de dades personals es realitzaran per una persona en el seu propi nom i en aquest cas facilitarà únicament dades personals dels quals és titular. No obstant això, s’admetrà que qui vulgui realitzar una gestió amb EMATSA faciliti dades d’un tercer sempre que: (i) hagi obtingut les dades de manera lícita; (ii) hagi informat l’afectat, quan escaigui, del tràmit o consulta que realitzarà, i (iii) compti amb un interès legítim per a dur a terme la gestió que inicia. En aquest sentit, es podran efectuar gestions en nom de tercers en el cas de:

 • Persona amb autorització expressa del titular.
 • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuïn en nom d’aquestes.
 • Administradors de Finques degudament col·legiats, actuant en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

Per realitzar la gestió s’exigirà la documentació que acrediti aquesta representació.

Les dades personals dels representants, persones de contacte i Administradors de Finques es tractaran, sobre la base de l’interès legítim, amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer.

Per a què utilitzem les seves dades personals i quina és la base de legitimació?

Utilitzem les seves dades amb les següents finalitats i amb la següent base legitimadora segons el cas:

 • Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte, les seves dades econòmiques i de facturació, les seves dades de consum i dades tècniques del servei contractat, així com diferents dades facilitades voluntàriament per vostè al posar-se en contacte amb nosaltres i les dades de terceres persones que vostè o el mateix tercer hagin facilitat i que estan integrades en l’expedient de contracte, així com les dades d’accés i de connexió a l’Oficina Virtual, per gestionar el servei d’abastament d’aigua i / o clavegueram i / o depuració que ha contractat: atenció de les diferents sol·licituds en relació amb els serveis prestats (alta, baixa, canvi de titularitat, emplenament i signatura de documentació), lectures de consum periòdiques, emissió de factures, cobrament de factures, rectificació de factures, tramesa al client, per diferents mitjans, d’informació relacionada amb el contracte i incidències del servei, servei d’atenció al client, inclosa la gravació de les trucades telefòniques, tramitació de gestions administratives, incloses les necessàries per mantenir l’exactitud de les dades, les relacionades amb l’impagament del servei, l’emissió d’avisos de tall de subministrament i les necessàries per al manteniment del servei.

La base legitimadora d’aquest tractament és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

 • Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte, les seves dades econòmiques i de facturació, les seves dades de consum i dades tècniques del servei contractat, per a enviar-li avisos i alertes per mitjans electrònics sobre qüestions relacionades amb el seu servei (excessos de consum, possible fuita, etc.).

La base legitimadora d’aquest tractament és l’interès legítim en mantenir-lo informat sobre qüestions rellevants relatives al servei d’aigua contractat. Vostè pot oposar-se a aquest tractament.

 • Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte, les seves dades econòmiques i de facturació, les seves dades de consum i dades tècniques del servei contractat, així com diferents dades facilitades voluntàriament per vostè al posar-se en contacte amb nosaltres, així com les dades de terceres persones que vostè o el mateix tercer hagin facilitat i que estan integrades en l’expedient de contracte per atendre les sol·licituds que vostè voluntàriament ens efectuï (reclamacions, consultes, trucades d’emergència, aplicació d’ajudes o bonificacions socials quan sigui procedent, o altres).

La base legitimadora és l’execució del contracte, quan les sol·licituds estiguin vinculades a serveis contractats. En el cas de sol·licituds que excedeixin la prestació de serveis contractada, així com en el cas de sol·licituds formulades per no clients, la base legitimadora serà l’interès legítim en atendre adequadament les seves peticions o consultes plantejades a través dels diversos mitjans de contacte existents. Vostè pot oposar-se a aquest tractament.

 • Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte per gestionar la signatura de documents a través del procés de signatura OTP SMS (One Time Password) o biomètrica (en el cas que es compti amb aquesta tecnologia de recollida de signatura). Durant el procés de signatura OTP SMS, es vincula l’operació de signatura amb el signant mitjançant el número de telèfon mòbil facilitat pel client i amb el contingut, a través del algoritme de càlcul de l’OTP. En el procés de signatura biomètrica es recullen aspectes de la signatura (pressió, velocitat, traç) que agrupats la converteixen en única.

La base legitimadora d’aquest tractament és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. Quan s’utilitzi la signatura electrònica que incorpori la tecnologia biomètrica, la base legitimadora serà el consentiment exprés.

 • Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte, i les seves dades de consum i dades tècniques del servei contractat, per gestionar i solucionar les incidències de el servei.

La base legitimadora d’aquest tractament és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

 • Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte, i les seves dades de consum i dades tècniques del servei contractat, per poder fer un càlcul del rendiment de la xarxa permetent detectar fuites d’aigua, i fraus amb l’objectiu de garantir un cabal adequat a la xarxa de subministrament.

La base legitimadora és l’interès legítim d’EMATSA en assegurar un correcte funcionament i rendiment de la infraestructura d’aigua i garantir el cabal necessari a les necessitats de subministrament a la població. Vostè pot oposar-se a aquest tractament.

 • Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte, dades econòmiques i de facturació i les seves dades de consum i dades tècniques del servei contractat, per a realitzar estudis estadístics i / o enquestes de satisfacció als clients en relació amb el servei contractat.

La base legitimadora és l’interès legítim en conèixer el seu nivell de satisfacció i detectar aspectes de millora en relació amb els serveis prestats. Vostè pot oposar-se a aquest tractament.

 • Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte per realitzar enquestes no relacionades amb el servei per conèixer la percepció que els nostres clients tenen sobre EMATSA, mentre duri el seu contracte i sempre que ens atorgui el seu consentiment. La informació així recollida serà utilitzada exclusivament per obtenir valors estadístics o agregats, sempre que ens atorgui el seu consentiment.

La base legitimadora és el consentiment atorgat pel client. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

 • Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte per oferir-li o enviar-li, fins i tot per mitjans electrònics, informació comercial relacionada amb els serveis contractats, així com sobre activitats i esdeveniments en els que intervingui EMATSA, sempre que ens atorgui el seu consentiment.

La base legitimadora és el consentiment atorgat pel client. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

 • Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte, dades econòmiques i de facturació, així com les seves dades de consum i dades tècniques del servei contractat per a l’elaboració d’un perfil sobre el client mitjançant la realització d’un seguiment continu del seu consum d’aigua, per oferir promocions i serveis personalitzats relacionats amb l’activitat d’EMATSA i sempre que ens atorgui el seu consentiment.

La base legitimadora és el consentiment atorgat pel client. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

 • Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte, dades econòmiques i de facturació, així com les seves dades de consum i dades tècniques del servei contractat per a l’elaboració d’un perfilat dels nostres clients destinat a definir accions de cobrament i recobrament de deute. Per a això s’utilitzaran variables objectives com ara nombre de factures impagades, import degut i antiguitat del deute d’un contracte.

La base legitimadora és l’interès legítim de la companyia a gestionar el cobrament de deute de manera eficient ajustant-se a les característiques de pagament i impagament individuals de cada client.

Qui pot accedir a les seves dades de caràcter personal?

EMATSA compta amb prestadors de serveis per a la realització d’algunes tasques pròpies del contracte que en el seu cas hauran d’accedir a les seves dades per a poder realitzar la gestió que sol·licita. Aquests prestadors tindran la condició d’Encarregats del tractament d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions de EMATSA. En cap cas utilitzaran les dades personals de l’Usuari per a finalitats pròpies o diferents a les detallades en aquesta Política.

Per eficiència del servei, és possible que alguns dels nostres proveïdors estiguin ubicats en països  situats  fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicats en EEE, comparteixin la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori, EMATSA garanteix que:

A qui comuniquem les seves dades?

EMATSA no comunica les seves dades personals a tercers, tret que vostè ho consenti o que hi estem obligats per una llei.

Quan sigui necessari el seu consentiment per a comunicar les seves dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades l’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les seves dades personals.

EMATSA sí que podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d’usuaris, es tracti o no de clients, a les Administracions competents titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan sigui requerida per a això, o quan la comunicació resulti necessària per a atendre la sol·licitud o consulta, o quan sigui necessari per a gestionar judicialment una situació de frau.

En particular, EMATSA està obligada per disposició legal a comunicar les dades personals dels seus clients a les següents entitats que, entre altres, podran utilitzar-los per a:

Per quant temps conservem les seves dades?

Les dades es mantindran pel temps estrictament necessari per complir les finalitats descrites en els apartats anteriors. Transcorregut aquest termini, haurem de conservar les seves dades degudament bloquejades durant un període addicional als efectes d’atendre possibles responsabilitats derivades dels serveis facilitats o dels tractaments realitzats.

Quins son els seus drets en matèria de protecció de dades i com pot exercir-los?

La Llei li reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, pels tractaments per als que hagi atorgat el seu consentiment, vostè podrà retirar-lo en qualsevol moment.

Per exercir els anteriors drets, o revocar el consentiment prestat, serà suficient que ens enviï la seva sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

 • Per correu postal a l’adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona (43007).
 • Registrant la seva sol·licitud a les nostres oficines.
 • Por correu electrònic adreçat dpd@ematsa.cat

Serà necessari aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s’actuï a través de representació legal haurà d’aportar-se, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

EMATSA contestarà al més aviat possible i en tot cas dins del termini d’un mes a les sol·licituds rebudes. El termini podrà prorrogar-se fins a dos mesos més tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes. En aquest cas EMATSA informarà l’interessat sobre aquesta circumstància indicant els motius de la dilació.

L’exercici de drets és gratuït. No obstant això, EMATSA es reserva el dret de cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, d’acord amb el RGPD, EMATSA podrà optar directament per no contestar a la sol·licitud rebuda.

EMATSA ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar si té qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels següents mitjans:

 • Correu electrònic: dpd@ematsa.cat
 • Correu Postal: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona (43007). A l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

La seva petició serà tractada de manera confidencial i rebrà una resposta del nostre Delegat de Protecció de Dades.

En tot cas, com a afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

Política de videovigilància i control d’accessos de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA)

La present política descriu el tractament que realitza l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en endavant, EMATSA) de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i del llocs i dispositius de control d’accés a les oficines i instal·lacions del servei.

Qui és el responsable de les dades recollides?

El responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els dispositius de videovigilància i control d’accessos és l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA, amb domicili a la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n, de Tarragona (43007)  i NIF núm. A43049956.

Quines categories de dades tracta EMATSA?

 • Dades identificatives

Nom, cognoms, DNI, empresa a la que pertany, persona a la que visita, etc.). Li sol·licitarem aquestes dades quan vostè es presenti al mostrador de recepció, a fi de facilitar-li l’accés a les nostres instal·lacions.

 • Dades generades per la seva targeta d’accés

Cada cop que passi la seva targeta pels dispositius de control d’accés quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada/sortida.

 • Gravacions d’àudio i vídeo

En romandre dins del camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades a les nostres instal·lacions, la seva imatge pot ser gravada. No existeix cap càmera oculta. Totes les càmeres es troben senyalitzades.

Per a què utilitzem les seves dades personals i quina és la base de legitimació?

Recollim i tractem diferents dades personals en base a l’interès públic per a garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions i, en particular:

 • Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben en les nostres instal·lacions.
 • Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés son tractades per:
 • Facilitar l’accés a les oficines, zona de treball i àrees restringides.
 • Assignar la corresponent targeta d’accés.
 • Portar un control de les entrades efectuades per personal extern i visitants.
 • Garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.

Amb qui compartim les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d’algun delicte (furts, material destrossat, agressió a persones, etc…), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés seran posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutges i Tribunals competents.

Quant de temps conservem les seves dades?

Les dades recollides es suprimeixen en un termini màxim de 30 dies (a comptar des de l’enregistrament). Excepcionalment, EMATSA, conservarà una còpia de les dades durant un termini superior si s’ha produït un incident de seguretat o existeixin indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori).

Els seus drets

La normativa vigent de protecció de dades li reconeix diferents drets:

 • Dret d’accés a les seves dades i obtenir una còpia de les mateixes.
 • Dret de supressió o rectificació.
 • Dret a la limitació del tractament.
 • Dret d’oposició
 • Dret de portabilitat d’aquelles dades que ha facilitat.

Cal que tingui en compte que, encara que vostè pot exercir qualsevol dels drets previstos en la normativa, les especials característiques del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament la seva petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar una gravació de videovigilància o un ‘log’ o registre d’accés en el que es mostra automàticament la seva hora d’entrada a les nostres instal·lacions.

EMATSA ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar si té qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels següents mitjans:

 • Correu electrònic: dpd@ematsa.cat
 • Correu Postal: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona (43007). A l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

La seva petició serà tractada de manera confidencial i rebrà una resposta del nostre Delegat de Protecció de Dades.

En tot cas, com a afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).