11 Oct2023

EMATSA POTENCIA LA RESILIÈNCIA DEL CICLE URBÀ DE L’AIGUA

La recuperació de recursos propis i la regeneració de l’aigua, claus per afrontar l’emergència climàtica

La disponibilitat d’aigua dolça és un dels majors desafiaments que té la societat. El canvi climàtic està accentuant els episodis de sequera i el dèficit hídric a Catalunya. Cal prendre consciència d’aquesta nova realitat, i apostar per solucions viables i sostenibles, que donin resiliència als municipis i que permetin el progrés social i econòmic.

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) treballa amb la premissa que l’aigua és un recurs preuat i escàs i que cal fer la millor gestió per assegurar-ne la preservació. Per això, compta amb el VIA2030, un full de ruta que assenyala el camí a seguir per prestar un servei essencial, eficaç i eficient a la vegada que té cura de l’entorn. En aquest sentit, Ematsa està desplegant diverses accions per avançar en la resiliència del cicle urbà de l’aigua, impulsant actuacions encaminades a garantir el servei davant situacions de sequera perllongada o pluges torrencials, episodis que seran recurrents en el futur.

Resiliència hídrica

Ematsa s’abasteix majoritàriament de l’aigua provinent del riu Ebre a través del Consorci d’Aigües de Tarragona, mentre que prop d’un 12% de l’aigua consumida prové de fonts pròpies. En els darrers anys, s’han iniciat diversos projectes per recuperar recursos hídrics propis amb l’objectiu d’incrementar aquest percentatge fins al 25%. D’aquesta manera, es pot comptar amb aigua provinent de mines i pous propis per millorar la resiliència hídrica i que assegurin l’abastament en cas d’incidències en el subministrament principal.

Així, al sistema de bombament Renau, s’ha recuperat una captació i se n’ha construït una de nova. Igualment, s’ha iniciat l’actualització tecnològica de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Sant Salvador, juntament amb la seva estació de bombament. En el mateix punt, s’està recuperant una captació amb caràcter de recurs d’emergència.

A més, properament es construirà una nova planta potabilitzadora a Bonavista, per tractar l’aigua dels pous de la Boella i Soler-Bas i que aquesta es destini a l’abastament de la ciutat.

Resiliència operativa

Tant o més important que disposar de més recursos i optimitzar els existents, és garantir-ne l’ús més eficaç i eficient. Per això, la companyia d’aigües ha engegat la transformació digital de la gestió del cicle urbà de l’aigua que permetrà, a través de la sensorització, la monitorització i el processament de dades per millorar la capacitat d’actuar de manera preventiva i predictiva per garantir l’ús eficient de l’aigua i preservar els recursos propis i l’entorn.

Per a dur-ho a terme, impulsa, per una banda, iniciatives de planificació i modelització de les xarxes d’aigua, tant d’abastament com de sanejament i, d’altra banda, la instal·lació de sensors i sistemes d’anàlisi en continu pel control de la qualitat i disponibilitat de l’aigua en les captacions i les xarxes de distribució i sanejament. A més, està desenvolupant una eina de gestió de dades, aplicant tècniques d’intel·ligència artificial, per tal de detectar de forma immediata comportaments irregulars de la xarxa deguts, per exemple a fuites o a fraus.

Aquestes accions avançaran conjuntament amb les campanyes de renovació de xarxa que es duen a terme de manera constant cada any, per tal de mantenir i incrementar el rendiment hidràulic que, el dia d’avui, se situa en el 85%, deu punts per sobre de la mitjana de Catalunya.

Altres iniciatives destinades a millorar la resiliència operativa és la interconnexió de xarxes que permet una distribució integral l’abastament. Així, entre altres es treballa per connectar la zona de Tarragona Centre amb Llevant i el polígon Riuclar amb Bonavista. També en la instal·lació d’una canonada de transport que uneixi els dipòsits generals de Sant Pere i Sant Pau amb la planta potabilitzadora de Sant Salvador.

Sistemes urbans de drenatge sostenibles

Les pluges cada cop menys freqüents però a la vegada més torrencials plantegen un nou repte, com canalitzar aquest aigua per evitar danys i que resulti profitosa. En aquest sentit, per a la companyia d’aigües l’objectiu és augmentar la capacitat de drenatge dels sistemes de sanejament. Això passa per l’ampliació de la capacitat de sobreeiximent del sistema, la sensorització i modelització matemàtica de la xarxa de clavegueram, la interconnexió de xarxes i l’increment de la capacitat de bombament, entre d’altres. A més, les aigües pluvials esdevenen un important recurs en un context d’escassetat hídrica. En aquest sentit, un repte important per avançar en la resiliència urbana seria la construcció de dipòsits i parcs inundables per a la retenció d’aigües pluvials i posterior reaprofitament. Igualment caldrà impulsar el desplegament de superfícies drenants que permetin reduir l’escorrentia superficial i, per tant, les inundacions.

Control de qualitat

El control de la qualitat és un altres dels pilars del servei de la companyia d’aigües. Ematsa, fa més de deu anys, compta amb la ISO22000, un estàndard internacional que assegura de manera preventiva la garantia sanitària de l’aigua, equiparant-la a qualsevol altre aliment.

La crisi sanitària provocada per la Covid19 va obrir un nou camp de treball, el control analític de les aigües residuals com a indicador epidemiològic. Aquest control ha permès obtenir dades de salut pública de manera anònima, econòmica i anticipant-se a les dades clíniques. En aquest sentit, Ematsa ja està treballant en aquest nou camp i, d’aquesta manera, s’avança als futurs nous requeriments europeus en matèria de control d’aigües residuals.


TARRAGONA COMPTARÀ AMB UNA NOVA ESTACIÓ D’AIGUA REGENERADA (ERA)

L’estació depuradora de Tarragona-Altafulla disposarà d’un nou tractament per a regenerar l’aigua residual

L’aigua dolça és un recurs escàs i en l’actual situació d’emergència climàtica esdevé una prioritat cercar noves fonts alternatives. Per aquest motiu, cal impulsar l’aigua regenerada per tal de donar-li una nova vida a l’aigua. L’aigua regenerada és aigua residual depurada que rep un tractament addicional. Una font d’aigua constant i fiable que permet que els recursos d’aigua dolça es destinin a la població i les seves necessitats d’aigua potable. Així mateix, permet la gestió avançada dels aqüífers millorant la qualitat i la quantitat de l’aigua mitjançant la recàrrega activa.

Actualment, a Catalunya es depuren aproximadament 620 hm3 d’aigua i només un 10% d’aquesta es regenera a través, fonamentalment, de les ERA del Baix Llobregat, Gavà i Sant Feliu. L’any 2022 aquestes tres instal·lacions van regenerar 50 hm3 d’aigua, que sumats als 0,7 hm3 de l’ERA de Reus, als 6,9 hm3 de l’ERA de Vila-seca Salou i als 3,1 hm3 del Consorci de la Costa Brava, sumen 60,7 hm3. Aquest any, només les estacions d’aigua regenerada del Baix Llobregat tenen previst regenerar 61 hm3, que sumats a la producció de les dues plantes del Camp de Tarragona i les de la Costa Brava donen aproximadament 80 hm3. De totes aquestes ERA només la del Baix Llobregat va a consum domèstic a través la reutilització indirecta i genera el 25% de l’aigua que s’està subministrant des de fa uns mesos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’ERA de Gavà està alimentant el reg del Parc Agrari del Baix Llobregat, el Canal de la Infanta o el Rec Vell de Sant Vicenç dels Horts. L’aigua que es regenera a l’ERA de Blanes serveix per recarregar l’aqüífer i la producció de Reus va majoritàriament a ús agrícola. L’aigua que es regenera a Vila-seca Salou suposa el 18% de l’aigua que consumeixen les indústries del sector petroquímic.

Pel període 2022-2027, l’Agència Catalana de l’Aigua ha projectat noves ERA a diverses depuradores catalanes, entre les quals es troba la de Tarragona-Altafulla. La planta tindrà una capacitat de regenerar 1,5 hm3, és a dir, el 100% de l’aigua tractada a la planta depuradora. La construcció està prevista que tingui un cost de prop de 2M€ que executarà l’Ajuntament de Tarragona amb el finançament de l’ACA.