POLÍTICA DE GESTIÓ INTEGRADA

La Direcció considera que la participació en aquesta gestió ha de contribuir a la qualitat de vida de les persones i a generar valor per als grups d’interès. Per tant, desenvoluparà les seves activitats sota el principi essencial de la seguretat i la salut de les persones: treballadors, clients, proveïdors, contractistes i altres col•laboradors.

EMATSA ha de ser considerada una organització de referència actuant i dedicant mitjans a l’excel•lència, la innovació, el diàleg i el desenvolupament d’un negoci sostenible, com a valors corporatius de referència.

En la seva estratègia i gestió, l’organització inclourà aquells aspectes socials, laborals, ètics i ambientals que vagin més enllà del compliment legislatiu.

Descarregar document PGI – Format PDF

Imatge teclat d'ordinador

Per tal d’aconseguir aquests objectius, a EMATSA s’ha desenvolupat un model de gestió únic, que aporta valor a l’organització i integra els següents sistemes:

 • ISO 9001. Gestió de qualitat, segons ISO 9001
  Sistema de gestió de qualitat certificat des de 2002, que consta d’una estructura operacional de treball, ben documentada i integrada als procediments tècnics i gerencials per assolir la qualitat dels productes i serveis que s’ofereixen al client. Planificar, controlar i millorar aquells elements de la nostra Organització que influeixen en la satisfacció del client y en l’acompliment dels resultats desitjats per la pròpia Organització.
  Descarregar certificat – Format PDF
 • ISO 45001. Prevenció de riscos laborals, segons ISO 45001.
  Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral certificat des de 2006 mitjançant el qual s’assegura la millora contínua en l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per la prevenció dels riscos derivats de les activitats dels treballadors i el compliment amb la reglamentació vigent. Això contribueix a crear un ambient de treball adient, amb condicions de treball justes, on els treballadors poden desenvolupar la seva activitat amb dignitat i on és possible participar en la millora de les condicions de seguretat i salut.
  Descarregar certificat – Format PDF
 • ISO22000. Gestió del risc sanitari de l’aigua, segons ISO 22000
  Sistema de gestió de la innocuïtat alimentària certificat des del 2010. Segon abastament d’aigua de l’Estat en aconseguir aquesta certificació mitjançant la qual es vol demostrar la capacitat de l’Organització per controlar els perills relacionats amb la innocuïtat de l’aigua al llarg dels diferents processos. L’objectiu és assegurar que l’aigua que arriba a les llars i empreses és completament innòcua en el moment del lliurament.
  Descarregar certificat – Format PDF
 • ISO 14001. Gestió ambiental, segons ISO 14001
  Sistema de gestió ambiental certificat des de 2004 que pretén implementar a l’activitat de l’Organització un equilibri adient al desenvolupament econòmic, l’ús racional dels recursos així com la protecció y conservació de l’ambient; sense oblidar la monitorització en continu del compliment amb la legislació, normativa y reglamentacions aplicables.
  Descarregar certificat – Format PDF
 • ISO 17025. Laboratoris d’assaig, segons ISO 17025
  Mitjançant l’acreditació ISO 17025:2005 atorgada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación y Certificación) el laboratori d’EMATSA garanteix als seus clients, no només la qualitat del seu servei, sinó també la seva competència tècnica en les activitats de presa de mostres i assajos mediambientals (des de 1998).
 1. ISO 50001. Gestió energètica, segons ISO 50001
  Es tracta d’un sistema de gestió energètica (SGE), com una eina que té com a finalitat reduir costos, emissions i millorar l’eficiència del consum energètic. Entre els seus objectius estan: fomentar l’eficiència energètica a les organitzacions, fomentar l’estalvi energètic i la disminució de gasos efecte hivernacle. Es tracta d’un element bàsic per fer front els reptes en matèria de sostenibilitat econòmica i ambiental.
  Descarregar certificat – Format PDF

 

Certificat d’adhesió al Programa d’Acords Voluntaris de reducció d’emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle

EMATSA està adherida al Programa d’Acords Voluntaris de reducció d’emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya des de 2014. L’objectiu d’aquesta adhesió és millorar el comportament en matèria d’emissions de GEH i reduir-les donant compliment a allò que estableix la Política de Gestió Integrada d’EMATSA. El nombre d’empreses adherides al programa es pot consultar a través d’aquest enllaç.

Amb aquesta adhesió, l’empresa pretén contribuir a la reducció d’emissions de GEH (CO2eq); realitzar actuacions en relació amb la lluita contra el canvi climàtic; difondre les seves propostes d’acció i els resultats assolits a través d’aquest Programa per tal que la seva experiència pugui ser útil per a d’altres organitzacions donat que la publicació de les mesures estaran a disposició de qualsevol que pugui consultar la pàgina web de l’OCCC i contribuir a la sensibilització al conjunt de la societat sobre la viabilitat i els beneficis de portar a terme estratègies de reducció de GEH (CO2eq).

Amb aquest acord EMATSA pot usar l’etiqueta personalitzada amb el seu codi d’adhesió, la qual reconeix la realització d’accions voluntàries dirigides a la mitigació del canvi climàtic. Aquesta etiqueta ha passat a formar part de l’estratègia comunicativa d’EMATSA.

Vegeu l’Acreditació d’adhesió als acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya.

 • GRI- Estàndards 2016. Responsabilitat Social Corporativa, segons format Global Reporting Initiative – Estàndards 2016
  Es tracta de la verificació externa realitzada per una entitat independent, que manifesta que una memòria de sostenibilitat s’ha realitzat segons els principis i directrius generals continguts a la guia per l’elaboració de memòries de sostenibilitat GRI (Global Reporting Initiative), així com la veracitat de les dades representades. Les Memòries de Sostenibilitat s’elaboren amb la finalitat d’informar sobre els aspectes econòmics, mediambientals i socials de les activitats, productes i serveis de les organitzacions.
  Descarregar verificació de la memòria de sostenibilitat – Format PDF

 

 

 

Tot plegat es desenvolupa d’acord amb les següents línies d’actuació:

 • Assegurar la qualitat dels nostres productes i serveis, tenint en compte que els compromisos adquirits amb els clients són satisfets i que són coherents amb les diverses necessitats locals.
 • Aprofundir en el coneixement de les necessitats i expectatives dels clients, considerant-les a l’hora d’establir les estratègies, els plans i els objectius.
 • Impulsar actuacions innovadores adreçades a la millora de les condicions de treball i hàbits saludables.
 • Reduir progressivament els índexs de sinistralitat i prevenir les malalties professionals, establint una tolerància zero a l’exposició a riscos, incloses les subcontractes.
 • Respectar la biodiversitat i millorar el comportament mediambiental de l’organització, mitjançant la revisió dels aspectes ambientals, programes de millora i sensibilització dels empleats.
 • Promoure un ús eficient i sostenible dels recursos naturals i energètics proporcionant la informació i els recursos necessaris per contribuir a la reducció dels impactes ambientals, la lluita contra el canvi climàtic i la prevenció de la contaminació.
 • Assegurar el compliment dels compromisos subscrits, legals i reglamentaris aplicables als productes i els serveis gestionats.
 • Optimitzar el funcionament dels processos, a través de la qualitat i l’eficiència, potenciant l’homogeneïtzació, la recerca de sinergies i innovació, i assegurant també una comunicació eficaç entre les diferents parts interessades.
 • Promoure un entorn respectuós i d’igualtat, i implicar-se en la formació i el desenvolupament professional dels empleats.
 • Promoure la participació activa dels treballadors en l’activitat preventiva, afavorint una gestió transparent d’aquesta i de les relacions que se’n derivin amb els diversos grups d’interès.
 • Col·laborar amb les administracions, organitzacions i entitats públiques i privades, amb l’objectiu de promoure actuacions encaminades a la millora mediambiental.
 • Donar suport a la compra de productes i serveis eficients energèticament, i el disseny per millorar l’acompliment energètic.
 • Compromís de dedicació de mitjans al desenvolupament sostenible de l’organització.
 • Comunicació i transparència pel que fa als impactes socials, ambientals i econòmics fruit de la interacció d’EMATSA amb els seus agents d’interès.
 • Fer partícips els nostres proveïdors, contractistes i altres col•laboradors en la responsabilitat i el compromís recíproc d’acord amb els principis establerts en aquesta política.
 • Assegurar que aquesta política és difosa, entesa i acceptada en l’organització i contribueixi a assolir els compromisos que s’hi esmenten.