Un riu, més de 145 mil persones, 11 milions de litres d’aigua diaris. Com arriba l’aigua fins a casa teva? Com es retorna al medi natural?

Hi ha un llarg camí entre l’aigua en el seu estat natural i el complex ús social que en fem. Des de fa més de 25 anys, a EMATSA, assegurem la correcta gestió de l’aigua des de la captació fins que arriba a casa teva, fent compatibles el profund respecte pel medi ambient amb el subministrament d’aigua en perfectes condicions per a l’ús diari de tota la societat.

Però l’aigua no acaba el seu recorregut quan surt de l’aixeta. Després que la utilitzem, se’n va pel desguàs amb la qualitat disminuïda. Aquesta aigua residual, abans de retornarla al medi natural, ha de ser depurada. Només axí no perjudicarà la natura i podrem tornar a captar-la en el futur, iniciant una altra vegada el cicle i preservant les reserves hídriques que disposem.

1. Captació: Ematsa rep l’aigua tractada del Consorci d’Aigües de Tarragona, procedent del riu Ebre. A més, disposa d’una sèrie de recursos alternatius -pous i mines- que aporten també aigua per al subministrament a Tarragona, els Pallaresos, la Canonja i el Catllar.

2. Potabilització: L’aigua es tracta a la planta potabilitzadora del CAT a l’Ampolla i s’emmagatzema a la xarxa de dipòsits d’Ematsa on, abans de ser distribuïda, rep un tractament de desinfecció.

3. Transport i emmagatzematge: Mitjançant una xarxa de grans canonades i centrals de bombament es transporta l’aigua fins a grans dipòsits distribuïts pels diversos municipis que formen part de l’àmbit d’Ematsa.

4. Distribució: Des dels dipòsits es distribueix a tots els habitatges a través de la xarxa de canonades dels municipis. El control de qualitat es duu a terme en totes les etapes, des de la captació fins a l’aixeta de les llars, amb total garantia sanitària. Ematsa diposa d’un Centre de Control que supervisa de manera permanent el correcte funcionament de tot el cicle urbà.

5. Consum: L’aigua és consumida per tota la població amb plena garantia sanitària d’acord amb la normativa vigent i les directrius de la UE i l’OMS.

6. Clavegueram: L’aigua procedent de tots els punts de consum va a parar a la xarxa de clavegueram, també s’hi recullen les aigües pluvials. Aquesta aigua residual és conduïda les estacions depuradores.

7. Depuració: Les estacions depuradores eliminen la càrrega contaminant de l’aigua consumida a través de diversos processos per restituir les característiques de qualitat necessàries per continuar en el cicle urbà.

8. Reutilització: Un cop depurada, l’aigua es destina a usos secundaris com el rec de jardins, processos industrials, etc. Aquests usos no requereixen la mateixa qualitat que l’aigua destinada al consum humà.

9. Retorn al medi natural: L’aigua depurada que no s’utilitza es retorna al riu o al mar mitjançant conduccions especials o emissaris submarins, tractant d’alterar el mínim possible els sistemes naturals.