La depuració de les aigües residuals consisteix en l’eliminació de la càrrega contaminant de l’aigua utilitzada. És el pas previ per poder retornar-la al medi natural amb els mínims riscos ambientals o per destinar-la a altres usos secundaris.

Aquest tractament s’efectua mitjançant un conjunt de processos unitaris combinats que donen com a resultat la finalitat perseguida. Aquesta determinada successió de processos unitaris es reflecteixen tot seguit, de manera comprensible:

Pretractaments:

  1. Control de l’afluent: coneixement exhaustiu de l’aigua que arriba a l’estació depuradora mitjaçant el control d’una sèrie de paràmetres.
  2. Desbast: separació de sòlids gruixuts a través de reixes o sedassos.
  3. Desarenament i desgreixament: el desarenament té per objecte extraure de l’aigua bruta la grava, arena i partícules minerales més o menys fines amb la finalitat d’evitar que es produeixin sediments en els canals, les conduccions, i per protegir les bombes i altres equips contra l’abrasió. Els desarenadors amb desgreixament s’utilitzen per eliminar els olis i petits flotants amb l’addició d’aire mitjançant compressors.

Sedimentació (decantació) primària: té com objetiu aconseguir la màxima separació de partícules i sòlids sedimentables de les aigües residuals, per l’acció de la gravetat, en un tanc de decantació.

Tractament biològic: els processos biològics segueixen sent el tractament més utilizat pel seu grau de fiabilitat i senzillesa en l’operació. El més estès és el reactor biològic de fangs actius amb eliminació de nutrients (nitrogen i fòsfor). La denominació de biològics és conseqüència del procés que té lloc, és a dir, de l’eliminació de la matèria orgànica present en l’aigua residual mitjançant la intervenció de microorganismes (bactèries, protozous, etc.).

Decantació secundària: Consisteix en la separació per acció de la gravetat entre el fang biològic i l’aigua depurada.

Tractament de fangs: Tots els sòlids sedimentats en la decantació primària passen a un espessidor de fangs per gravetat i els de decantació secundària a un espessidor de fangs per flotació.

Un cop espessits s’extreuen i barregen, per posteriorment digerir-los en un digestor anaeròbic. Aquesta digestió elimina gran part de matèria orgànica dels fangs.

El fang, una vegada extret del digestor, es passa per una centrifugadora de fangs per separar l’aigua dels sòlids i treure’n aquests els més secs possibles, per portar-los a una planta de tractament especialitzada o per a adob per a l’agricultura.

RETORN AL MEDI AMBIENT

L’aigua depurada que no s’utilitza es retorna al riu o al mar mitjançant conduccions especials o emissaris submarins, tractant d’alterar el mínim possible els sistemes naturals.

depuracion1

depuracion2