agua_potable_mujer_vaso

L’Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea consideren aigua potable aquella que una persona pot beure tots els dies, durant tota la seva vida i sense cap risc per a la seva salut.

L’aigua és essencial per la vida però pot actuar com una font important de difusió d’enfermetats. Totes les parts implicades en el subministrament d’aigua a la població han de prendre mesures oportunes per prevenir els riscos associats al seu consum. En aquest context, conflueixen els esforços de les entitats gestores del subministrament com EMATSA, dels ajuntaments i del Departament de Salut.

El Real Decret 140/2003, del 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d’aigua de consum humà, diu que l’autoritat sanitària ha de posar a disposició dels gestors el programa de vigilància sanitària de l’aigua de consum humà pel seu territori. Així mateix, en l’article 18.5 del mateix RD, la norma ens indica que el gestor de l’abastament, EMATSA en el cas de Tarragona, La Canonja, Els Pallaresos i El Catllar, ha d’elaborar un protocol d’autocontrol i gestió de l’abastament, que ha d’estar en concordància amb el Progama de vigilància sanitària de l’aigua de consum humà.

El document adjunt que us presentem vol donar resposta a tots els requeriments de la normativa, en establir les línies genèriques que han de presidir qualsevol sistema d’autocontrol que puguin elaborar les companyies gestores i, per altra banda, donar a conèixer a grans trets el Programa de vigilància del Departament de Salut.

Pla de vigilància de la Generalitat de Catalunya