A més de subministrar a la ciutadania l’aigua disponible en cada moment en el seu entorn natural, en òptimes condicions sanitàries i de pressió, EMATSA ofereix els següents serveis dins el cicle integral de l’aigua:

A EMATSA disposem d’un departament tècnic especialitzat en aigua potable, clavegueram i depuració d’aigües residuals. Projectem i planifiquem les obres de rehabilitació o d’ampliació necessàries en les diverses instal·lacions per optimitzar i millorar el seu funcionament.

Per conèixer, planificar i gestionar de forma eficient els nostres serveis oferim:

  • Sistemes de telecomandament per gestionar les xarxes d’aigua potable, clavegueram i estacions depuradores.
  • Cartografia, projectes i Plans Directors d’aigua del clavegueram.
  • Equips avançats de pre-localització i localització de fuites.
  • Equips de rehabilitació i substitució de canonades sense rasa.Sistemes d’informació geogràfica de suport a la gestió i planificació del cicle integral de l’aigua.
  • Inspecció de la xarxa de clavegueram mitjançant equips mòbils de TV.
  • Control de plagues
  • Manteniment i conservació de les instal•lacions.
  • Servei de laboratori d’anàlisis i presa de mostres en l’àmbit medi ambiental i anàlisis en els àmbits toxicològic, forense i agroalimentari.