L'aigua, una necessitat bàsica i un recurs escàs.

BONIFICACIONS CONSUM ÚS DOMÈSTIC BONIFICACIONS PER FAMILIA NOMBROSA

Què és?
Tarifació especial que afecta a diferents conceptes de la factura. La tarifa de família nombrosa amplia els trams de consum en funció dels membres que componen la unitat familiar de convivència i de diferent manera segons el concepte.

AIGUA i CLAVEGUERAM
Tipus de bonificació:
Aplicable quan la unitat familiar de convivència és de més de quatre membres. Consisteix en l’ampliació del segon tram de facturació segons la taula següent:

Nombre de membres Inici 3r tram consum
5 39 m3
6 46 m3
7 54 m3
8 62 m3

Qui en pot gaudir?
Subministraments domèstics de domicilis particulars, amb unitats familiars en que convisquin més de 4 persones. El sol•licitant ha de ser el titular del contracte de subministrament.
Hi ha d’haver comptador d’aigua individual a l’habitatge.

Com es sol·licita i que cal aportar?
Les sol·licituds es poden presentar presencialment a les oficines d’Ematsa, mitjançant e-mail o a través de l’Oficina Virtual presentat el següent document emplenat i el certificat d’empadronament que emet l’Ajuntament.

CANON ACA
Tipus de bonificació
Aplicable quan la unitat familiar de convivència és de més de tres membres. Consisteix en l’ampliació dels trams de facturació, amb la qual s’afegiran 3 m3/persona/mes als límits de consum d’aigua establerts pel 1r. tram, 2 m3/persona/mes pel 2n. tram i 1 m3/persona/mes pel tercer tram.

Qui en pot gaudir?
Subministraments domèstics de domicilis particulars, amb unitats familiars en que convisquin més de 3 persones. El sol·licitant ha de ser el titular del contracte de subministrament.

Hi ha d’haver comptador d’aigua individual a l’habitatge.

També poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75%, que computaran com a dues persones. En aquest cas, s’haurà de presentar el formulari juntament amb una còpia de la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Com es sol·licita i que cal aportar?
La sol·licitud es pot fer a l’oficina d’Ematsa, a les oficines de l’ACA o en línia, a través del web de la ACA.
Si una de les persones de la llar presenta un grau de disminució superior al 75% o un nivell III de dependència, s’haurà d’aportar la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. En aquest cas la sol·licitud s’haurà de presentar directament a les oficines de l’ACA.

BONIFICACIONS SOCIALS

CANON ACA
Qui en pot gaudir?
Subministraments domèstics de domicilis particulars. Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents:

  • Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que tinguin una edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.
  • Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

El consum del període ha de ser igual o inferior a la dotació bàsica 100 l/persona/dia (18m3/bimestre). Establerta pel Decret 3/2003

Com es sol·licita i què cal aportar?
La sol·licitud es pot presentar a les oficines de l’ACA o a través del seu web. Consulta’n les condicions i tramitació al web de l’ACA.

FONS SOCIAL
Què és?
Es tracta d’una iniciativa d’Ematsa, gestionada en col·laboració amb l’Institut Municipal de Serveis Socials. El Fons es dota anualment i s’aplica sobre la totalitat de la factura emesa.

Qui en pot gaudir?
Col·lectiu de persones que estan en precarietat econòmica a valorar per treballadors socials, amb l’objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la qual es troben.

Com es sol·licita i què cal aportar?
Cal adreçar-se a les oficines de serveis socials del municipi. Un cop avaluat cada cas, tramitaran la bonificació amb Ematsa.